Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu

Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu

Obniżenie kapitału zakładowego, co do zasady, następuje w drodze uchwały wspólników spółki z o.o. Po podjęciu uchwały zarząd obowiązany jest ogłosić informację o obniżeniu kapitału zakładowego spółki w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub w inny sposób, jeżeli umowa spółki nakłada taki dodatkowy obowiązek. Ogłoszenie związane jest z obowiązkiem uiszczenia stałej opłaty w KRS.

W ogłoszenia zarząd wzywa wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego. Obowiązek ten nie obciąża zarządu tylko w przypadku, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitale zakładowym, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd musi zgłosić do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od upływu trzymiesięcznego terminu na wnoszenie przez wierzycieli spółki sprzeciwu dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego, w sytuacji jeżeli żaden sprzeciw nie został zgłoszony.

Jeżeli chociaż jeden wierzyciel wniósł sprzeciw, zgłoszenie musi nastąpić w terminie 7 dni od zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzyciela. Do wniosku o wpis do rejestru zarząd musi dołączyć przewidziane prawem załączniki oraz uiścić opłatę sądową powiększonej o koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN