Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki

W celu ochrony interesów wierzycieli przepisy prawa przewidują obowiązek ogłoszenia przez likwidatorów o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Rozwiązanie spółki mogą powodować różnorakie przyczyny, np. przyczyny przewidziane w umowie spółki bądź uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

Uchwały o rozwiązaniu spółki zapadają większością 2/3 głosów oddanych, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki. Z momentem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki, spółka wchodzi w etap likwidacji zmierzający do zakończenia jej bytu prawnego.

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Zgłaszają oni do sądu rejestrowego otwarcie likwidacji spółki. Zgłoszenie to powinno zostać dokonane w ciągu siedmiu dni od dnia otwarcia likwidacji. Wniosek ten podlega opłacie sądowej powiększonej o koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Likwidatorzy obowiązani są również ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, lub w inny sposób, jeżeli umowa spółki nakłada taki dodatkowy obowiązek. Ogłoszenie związane jest z obowiązkiem uiszczenia stałej opłaty sądowej. W ogłoszeniu wzywa się również wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, które przysługują im względem spółki, w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN