Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego

Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy następuje w formie decyzji. Prawo to podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych i jest stwierdzane poprzez wydanie uprawnionemu świadectwa ochronnego na znak towarowy. Poprzez uzyskanie prawa ochronnego uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, umieszczanie tego znaku na dokumentach oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Legitymacja do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego służy m.in. podmiotowi tego prawa oraz wpisanemu do rejestru licencjobiorcy wyłącznemu.

Uprawniony z prawa ochronnego może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym; znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

 

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu,
  • załączniki, jakie należy załączyć do pozwu,

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  • wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN