Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania i ukonstytuowania Zarządu

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania i ukonstytuowania Zarządu

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego albo większej liczby członków. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zarząd może być powołany na czas określony lub nieokreślony, możliwe jest skrócenie lub wydłużenie jego kadencji.

Zarząd mogą tworzyć zarówno osoby będące wspólnikami, jak i spoza ich grona.

Uchwały mogą być podejmowane na zgromadzeniu wspólników albo również w formie uchwały poza zgromadzeniem. W tym ostatnim przypadku głosowanie odbywa się tylko pisemnie.

Obowiązuje zasada bezwzględnej większości głosów, chyba że umowa spółki wprowadza inną większość. Głosowanie nad uchwałą jest tajne. Uchwała w przedmiocie powołania członka zarządu musi być zawarta w protokole ze zgromadzenia.

Spółka obowiązana jest zgłaszać wszelkie zmiany w składzie osobowym zarządu do sądu rejestrowego. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu,  czyli w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. Wniosek ten podlega opłacie sądowej.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN