Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie rozwiązania spółki

Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie rozwiązania spółki

Przyczyny rozwiązania spółki z o.o. zostały enumeratywnie wymienione w przepisach prawa. Należą do nich: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ogłoszenie upadłości spółki oraz inne przyczyny przewidziane prawem.

Uchwała o rozwiązaniu spółki powinna być powzięta większością2/3 głosów, o ile umowa spółki nie wprowadza surowszych warunków. Uchwała ta musi być nadto stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

Z momentem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki, spółka wchodzi w etap likwidacji zmierzający do zakończenia jej bytu prawnego.

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Zgłaszają oni do sądu rejestrowego otwarcie likwidacji spółki. Zgłoszenie to powinno zostać dokonane w ciągu siedmiu dni od dnia otwarcia likwidacji. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 250zł, powiększonej o koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidatorzy obowiązani są również ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji  w  „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, lub w inny sposób, jeżeli umowa spółki nakłada taki dodatkowy obowiązek. Ogłoszenie związane jest z obowiązkiem uiszczenia stałej opłaty w wysokości 100 zł.

W ogłoszeniu wzywa się również wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, które przysługują im względem spółki, w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN