Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej

Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej

Zgodnie z przepisami prawa spółka z o.o. może zostać przekształcona w inną spółkę handlową.

Spółka po podjęciu uchwały o przekształceniu wzywa wspólników do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki.

Zawiadomienie odbywa się w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzenia wspólników, tj. listami poleconymi lub przesyłkami nadanymi pocztą kurierską, ewentualnie także pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik wyraził zgodę na taki sposób zawiadamiania. Wezwanie powinno nastąpić niezwłocznie po podjęciu uchwały o przekształceniu.

Oświadczenie wspólnika wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powyższy obowiązek nie dotyczy wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały oprzekształceniu.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN