Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia

Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Mogą być nałożone na wspólników wyłącznie w drodze uchwały zarządu, która dla swej skuteczności wymaga bezwzględnej większości głosów, chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki powzięcia uchwały w sprawie dopłat. Dopłaty nie stanowią wkładów wspólników do spółki na pokrycie ich udziałów, w związku z czym nie zwiększają ich udziałów ani kapitału zakładowego spółki, zasilają zatem fundusz zapasowy.

Możliwe jest jednak podwyższenie kapitału zakładowego o wartość dopłat w drodze uchwały wspólników. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Umowa spółki może również określać reguły odpowiedzialności umownej, np. poprzez zapłatę kar umownych.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN