Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu

Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu

Wnoszenie wkładów do spółki  jest jednym z etapów zakładania spółki z o.o. oraz podwyższania kapitału zakładowego.

Wspólnik w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport) otrzymuje określoną liczbę udziałów w spółce.

Wkładem nie może być prawo niezbywalne ani świadczenie pracy bądź usług.

Wniesione mogą zostać rzeczy lub prawa, które mogą nie tylko być przeniesione na spółkę lub ustanowione na jej rzecz, ale także zbyte przez nią samą. Wkład niepieniężny powinien mieć wymierną wartość majątkową, znajdującą odzwierciedlenie w wartości bilansowej ustalonej zgodnie z regułami rachunkowości.

W przypadku gdy wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia.

Roszczenie to nie ma charakteru odszkodowawczego i przysługuje spółce niezależnie od tego, czy została jej wyrządzona szkoda.

Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną bądź prawną aportu.

Wada fizyczna może polegać na zmniejszonej użyteczności przedmiotu wkładu, braku właściwości, o których wspólnik zapewniał spółkę, czy niekompletności wkładu.

Wadą prawną jest np. okoliczność, że udziały spółki z o.o. wniesione jako aport nie przysługiwały subskrybentowi.

Wartości zbywcza aportu to wartość, jaką wkład uzyskałby na rynku, gdyby został zaoferowany do sprzedaży.

Odpowiedzialność wspólnika  jest w tym przypadku ograniczona do obowiązku wyrównania spółce różnicy wartości wkładu. Na spółce ciąży obowiązek wykazania istnienia wady aportu oraz różnicy pomiędzy wartością przyjętą w umowie a rzeczywistą, zbywczą wartością udziału.

 

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN