Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego

Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego

Prawo żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. przysługuje wszystkim wspólnikom, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Wspólnik może być wyłączony ze spółki w drodze powództwa z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika.

O wyłączeniu wspólnika decyduje sąd, w każdym przypadku rozstrzygając, czy powody wskazane przez wspólników mogą być uznane za ważne przyczyny uzasadniające prawo wystąpienia w powództwem. Wyłączenie wspólnika powoduje, że jego udziały muszą zostać przejęte przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie. Sąd w orzeczeniu o wyłączeniu wspólnika ustala termin, do którego wyłączonemu wspólnikowi musi być zapłacona cena przejęcia wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu.

Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona wspólnikowi lub złożona do depozytu sądowego, to orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne. Wymóg zapłaty ceny przejęcia spełnia również skuteczne złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Sądem właściwym do złożenia wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia w pierwszej kolejności jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Natomiast jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania (siedziba) - sąd miejsca zamieszkania (siedziby) dłużnika.

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu.

Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.

Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze, złożenie do depozytu sądowego następuje przez wpłatę na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Od wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN