Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego

Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego

Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.

Przepisy prawa nie przewidują, jaką większością rada podejmuje uchwały.

Umowa spółki może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.

W umowie spółki powinien zostać wskazany sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz ram czasowych na podjęcie określonej uchwały.

W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy wykorzystaniu powyższych środków nie można jednak powziąć uchwały w sprawach dotyczących

wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Ustawodawca nie wprowadził żadnych szczególnych wymogów dotyczących formy powiadomienia, w związku z czym może być ono dokonane w każdej formie.

Członkowie rady nadzorczej oddają swój głos w trybie pisemnym. Oznacza to, że ich oświadczenie woli zawierające głos za uchwałą powinno mieć formę pisemną.

Przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku sporządzenia protokołu z głosowania.

Ponadto członkowie rady nadzorczej powinni zostać powiadomieni o wyniku głosowania.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN