Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego

Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego

Przedmiot świadczenia składa się do depozytu sądowego w następujących sytuacjach: zwłoka wierzyciela, jeżeli dłużnik nie wie, kto jest wierzycielem, nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela, jeżeli powstał  spór kto jest wierzycielem, jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Ważne złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia.

Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być wszczęte tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek taki powinien spełniać wymogi wskazane przez przepisy prawa.

Sądem właściwym do złożenia wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia w pierwszej kolejności jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Natomiast jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania (siedziba) - sąd miejsca zamieszkania (siedziby) dłużnika.

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.

Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze, złożenie do depozytu sądowego następuje przez wpłatę na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Od wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN