Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie wspólników o dopłatach

Zawiadomienie wspólników o dopłatach

Dopłatami są wynikające z umowy spółki i zarządzone przez właściwy organ dodatkowe wpłaty wspólników na rzecz spółki.

Zobowiązanie do dopłat może być zastrzeżone już w umowie założycielskiej bądź może zostać wprowadzone w drodze powzięcia stosownej uchwały wspólników w trybie zmiany umowy spółki.

Mogą być one pobierane w celu pokrycia strat bilansowych lub dokapitalizowaniu spółki.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Umowa spółki powinna precyzować wysokość dopłat poprzez odwołanie się do określonych granic liczbowych.

Dopłaty mogą być nałożone na wspólników wyłącznie w drodze uchwały zarządu, która dla swej skuteczności wymaga bezwzględnej większości głosów, chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki powzięcia uchwały w sprawie dopłat.

Uchwała powinna określać termin wniesienia dopłat przez wspólników oraz ich wysokość.

Dopłaty nie stanowią wkładów wspólników do spółki na pokrycie ich udziałów, w związku z czym nie zwiększają ich udziałów ani kapitału zakładowego spółki, zasilają zatem fundusz zapasowy. Możliwe jest jednak podwyższenie kapitału zakładowego o wartość dopłat w drodze uchwały wspólników.

Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Umowa spółki może również określać reguły odpowiedzialności umownej, np. poprzez zapłatę kar umownych.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN