Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie wspólników o nierozwiązaniu spółki

Zawiadomienie wspólników o nierozwiązaniu spółki

Spółka nie ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone.

Uchylenie postępowania następuje, gdy sąd prawomocnie odrzuci bądź oddali wniosek o ogłoszenie upadłości.

Umorzenie postępowania upadłościowego następuje w następujących przypadkach:

1) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

2) wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;

3) wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania.

W razie prawomocnego umorzenia postępowania upadłościowego następuje uchylenie skutków prawnych ogłoszenia upadłości, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania spółka odzyskuje prawo rozporządzania swoim majątkiem.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN